Dzieło Biblijne
Symbolika figowego drzewa Drukuj E-mail

Symbolika figowego drzewa


* Figowiec to jedno z częściej wymienianych w Biblii drzew. To właśnie z jego liści Adam i Ewa sporządzili sobie swoje pierwsze odzienie (por. Rdz 3, 7). Ceniony był przede wszystkim za swoje wyborne, słodkie owoce (por. Sdz 9, 11). Figowiec był także symbolem dostatku i bezpieczeństwa (por. 1 Krl 4, 25). W cieniu figowego drzewa wypoczywano, rozmyślano nad Słowem Bożym (por. J 1, 48).

* Biblia zalicza figi do owoców typowych dla Palestyny. Do najbardziej ulubionych i najwartościowszych należały owoce wiosenne, dojrzewające w maju i określane jako „wczesne figi”: „Jak winne grona na pustyni, tak Izraela znalazłem; jak na pierwszy owoc figowego drzewa na wszych przodków patrzyłem” (Oz 9, 10).

* Główny zbiór fig odbywał się w późnych miesiącach letnich i w jesieni. Te owoce nazywano „figami późnymi”. Gorszej jakości owoce służyły nawet za paszę dla bydła.

 

* Figowiec sykomora (Ficus sicomoris) , sykomora, figa morwowa, figa ośla. Z sykomorą jako gorszej jakości figą łączy się w Biblii postać proroka Amosa (Am 7,14), który był (hebr. boles sziqmim) -nacinaczem sykomor, aby wydawały dorodniejsze owoce. Jest to tzw."czynność symboliczna", alegoria ukazująca Słowo prorockie jako ostry miecz nacinający sykomorę - Izrael, aby wydała dorodny owoc nawrócenia. 

 

* Niektóre miejsca w Biblii wskazują nam, że drzewo figowe ma również symboliczne znaczenie. Zadziwia nas jeden z cudów Pana Jezusa, który przeklinając drzewo figowe, powoduje jego uschnięcie. Jest to jedyny cud, w którym Pan Jezus używa swojej mocy, aby coś zniszczyć, unicestwić. Jest to również jedyny cud, który nie przyniósł nikomu żadnego pożytku. Wszystkie inne cuda były czynione dla ludzi. Pan Jezus rozmnażał chleb, leczył, wskrzeszał. Ten cud był jakby sprzeczny z naturą Mistrza z Nazaretu. Wszystkie te fakty wskazują na wyjątkowość tego cudu i jego symboliczne znaczenie. Aby jednak zrozumieć jego symbolikę, należy cud ten rozpatrywać w kontekście przypowieści Jezusa „o nieurodzajnym drzewie figowym”: „Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkad przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć” (Łk 13, 6-9). Przypowieść ta poprzedzona była słowami: „powiadam wam; jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie” (Łk 13, 5b).

* Wytłumaczenie tej przypowieści samo nasuwało się słuchaczom. Właściciel winnicy to Bóg Izraela (por. Iz 5, 7). Opiekunem winnicy jest Mesjasz, który po trzech latach swej misji jeszcze raz poprzez okopywanie i okładanie nawozem chce, aby naród ten zaczął przynosić owoce Bogu. W chwili wypowiadania tej przypowieści, los tego narodu nie był jeszcze przesądzony. Przed Jezusem było jeszcze pół roku prac pielęgnacyjnych. Wydaje się, że przeklęcie figowego drzewa jest jakby dokończeniem tej przypowieści bez zakończenia.

* Po triumfalnym wjeździe do Jerozolimy zbliża się koniec misji Pana Jezusa. Wracając z Betanii Mistrz podchodzi do figowego drzewa i szuka na nim owoców. Gdy ich nie znajduje, wydaje wyrok na figę: „Niechże już nigdy nie rodzi się z ciebie owoc” (Mt 21, 19). Niektórzy tłumaczą to wydarzenie literalnie, jako przeklęcie zwykłego drzewa nie przynoszącego owocu. Jednak takiemu wytłumaczeniu przeczy wzmianka zawarta w Ewangelii Św. Marka, który podkreśla, że wówczas nie był czas na figi (por. Mk 11, 13). Zarówno Pan Jezus jak i uczniowie zdawali sobie sprawę, że o tej porze, wczesną wiosną nie mogło być owoców na drzewie figowym. Konkluzja nasuwała się sama. Szukanie owocu miało znaczenie symboliczne, było „żywą przypowieścią”, którą tak często posługiwali się starotestamentalni prorocy. Pan Jezus chciał dokończyć opowiedzianą wcześniej historię nieurodzajnego drzewa figowego. Gdy trzy i pół roku pielęgnacji dobiegło końca, chciał pokazać, że symboliczne drzewo figowe nie przyniosło owocu. Los drzewa został przesądzony - nazajutrz uschło.

* Drzewo figowe nieprzypadkowo zostało tutaj użyte jako symbol Izraela. Prorok Ozeasz napisał: „jak na pierwszy owoc figowego drzewa na wszych przodków patrzyłem” (Oz 9, 10). Jeremiasz otrzymał widzenie dwóch koszy fig, które miały uosabiać wspólnotę Izraela: „Jak na te wyborne figi, tak patrzę życzliwie na mieszkańców Judy uprowadzonych w niewolę” (Jr 24, 5).

* Jakże szybko spełniła się przepowiednia Chrystusa o uschnięciu symbolicznego figowego drzewa. W roku 70 po Chr. zostaje zburzona świątynia. Nie ma już miejsca, na którym można składać ofiary; kończy się możliwość służenia Bogu zgodnie z przepisami Starego Testamentu. Jerozolima legła w gruzach, a cały naród został wygnany ze swej ziemi i rozproszony po całym świecie. Nie jest to jednak koniec historii figowego drzewa. Chrystus mówiąc uczniom o czasie przyjścia swego Królestwa, znowu kieruje ich uwagę na to właśnie drzewo: „A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliza się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach”. Warto zwrócić uwagę, że podobieństwo to było wypowiedziane tego samego dnia, w którym została przeklęta nieurodzajna figa. Dlatego też trudno przypuszczać, aby Chrystus przypadkowo kazał uczniom obserwować znaki mające się dokonywać na tym właśnie drzewie. Te dwa wydarzenia łączą się w jedną całość. Skutkiem odrzucenia przez Żydów Mesjasza, podczas jego pierwszego przyjścia, było odejście od nich łaski Bożej, co pokazywało uschnięte figowe drzewo. Natomiast odmładzanie się gałęzi i wypuszczanie liści pokazuje powrót łaski do tego narodu w czasie ustanawiania Królestwa Bożego podczas drugiego przyjścia Chrystusa. Patrzmy więc uważnie na to symboliczne figowe drzewo.

Ks. Marek Raszewski< Poprzedni   Następny >


Dzieło Biblijne

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team

© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl